Yleiset vuokrausehdot

Yleistä
Jos ei kirjallisesti ole muutoin sovittu, seuraavat ehdot koskevat kaikkia vuokrauksia, toistuvat tilaukset mukaan lukien, joiden vuokranantaja on Algeco Oy (jäljempänä ”vuokranantaja”). Vuokrat maksamalla vuokralainen hyväksyy vuokraehdot. Vuokralainen vakuuttaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on tilausta tehdessä ja tilauksen tekemisen jälkeen sellainen, että hän pystyy täyttämään vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Algeco Oy:llä on erilliset myyntiehdot, jotka koskevat yhtiön myyntitoimintaa.

I Tilaukset
Kaikki vuokranantajan tarjoukset ovat sitomattomia, mikä tarkoittaa, että vuokralaista pyydetään antamaan ensin oma sitomaton tarjous, jonka vuokranantaja hyväksyy tai hylkää. Siten vuokrauksen sisältöä sekä sopimuksen kestoa, hintaa ja muita osia voidaan muuttaa, kunnes vuokranantaja hyväksyy vuokralaisen tekemän tarjouksen.

II Vuokra-aika
1. Vuokra-aika alkaa päivänä, jonka vuokralainen ja vuokranantaja sopivat vuokrauksen alkamispäiväksi. Poikkeuksena tästä vuokra-aika voi kuitenkin alkaa vuokrakohteen todellisena toimitusajankohtana, jos vuokrattava kohde toimitetaan vuokralaiselle sovittua ajankohtaa myöhemmin syistä, joista vuokranantaja on vastuussa.

2. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta vuokra-aika päättyy aikaisintaan seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun vuokranantaja on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen. Vuokra-aika ei kuitenkaan voi päättyä aiemmin kuin ensimmäisen vuokrauskuukauden lopussa laskettuna ajankohdasta, joka on sovittu vuokra-ajan alkamisajankohdaksi.

3. Jos vuokrasopimus tehdään määritetyksi minimiajaksi, sitä ei voida irtisanoa kyseisenä aikana. Jos vuokratut kohteet palautetaan sovittua aiemmin mistä tahansa syystä, vuokralaisen on maksettava vuokra, sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta johtuvat kustannukset mukaan lukien, koko sovitulta minimiajalta. 

III Vuokrakohteen toimittaminen ja palauttaminen
1. Jos ei erikseen ole muutoin sovittu, vuokrakohteiden toimittaminen ja palauttaminen tapahtuvat vuokralaisen kustannuksella ja riskillä. Vuokranantajaa ei voida pitää vastuussa kuljetusliikkeen toimituksen tai vuokrakohteiden noutamisen viivästymisestä, ei edes siinä tapauksessa, että kuljetusliike on saanut toimeksiantonsa vuokranantajalta.
 
2. Vuokralaisen on varmistettava, että vuokrakohde lastataan ja lasti puretaan asianmukaisesti ja ammattimaisesti toimitettaessa tai vuokra-ajan jälkeen palautettaessa. Syntyvistä kustannuksista vastaa vuokralainen, vaikka lastaamisen ja lastin purkamisen tekisi vuokranantaja tai ne tehtäisiin vuokranantajan tilauksesta.
 
3. Vuokralainen on velvollinen järjestämään etukäteen sopivan, vakaan ja tasaisen paikan ja/tai perustan, johon vuokrakohde voidaan pystyttää.

4. Vuokralainen on velvollinen järjestämään etukäteen käyttövalmiit sähkö-, vesi- ja jätevesiliitännät kaikille moduuleille. Vuokralainen vastaa näiden liitäntöjen poistamisesta vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen.

IV Vuokra
1. Vuokralainen maksaa vuokran kuukausittain kymmenen päivän sisällä laskun päiväyksestä. Vajaista kuukausista maksetaan niiden kalenteripäivien määrän perusteella, jolloin vuokrasopimus oli voimassa.

2. Jos vuokrasopimus tehdään yli kuuden (6) kuukauden ajaksi tai jos vuokralainen käyttää vuokrakohdetta yli kuuden (6) kuukauden ajan, jolloin kokonaiskustannukset kasvavat heikon taloustilanteen tai huonon taloudenhoidon johtaessa palkan- ja hinnankorotuksiin ja suurempiin korkokuluihin, vuokranantajalla on oikeus nostaa vuokraa vastaavalla summalla. Korkeampaa vuokraa veloitetaan sen kuun alusta alkaen, jolloin vuokrankorotuksesta ilmoitettiin.

3. Vuokranantaja voi korottaa vuokraa vuosittain ilmoittamalla asiasta vuokralaiselle kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen korotusta. Kyseisessä tapauksessa vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus ilmoittamalla asiasta vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua korotusilmoituksen vastaanottamisesta riippumatta siitä, mitä on sanottu edellä kohdan II alakohdassa 3. Vuokra-aika päättyy seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun vuokranantaja on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

4. Jos kuukausivuokra tai muut vuokralaisen maksamat maksut viivästyvät yli kahdeksalla (8) päivällä tai jos vuokralainen ei täytä yhtä tai useampaa vuokrasopimuksen mukaista velvoitettaan, vuokranantajalla on oikeus

a) vaatia kaikkien vielä erääntymättömien maksujen maksamista ja/tai
b) irtisanoa vuokrasopimus asiasta ilmoittamatta ja ottaa vuokrakohteet välittömästi pois vuokralaisen käytöstä vuokralaisen kustannuksella ja/tai
c) pyytää kaikkien muiden vuokranantajan sopimuksen- tai lainmukaisten vaateiden täytäntöönpanemista. Vuokralaisen on kuitenkin täytettävä kaikki velvoitteet, jotka ovat yhä voimassa tämän sopimuksen nojalla.

5. Vuokranantajalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa myöhästyneistä maksuista korkolain mukaisesti.

6. Vuokranantajalla on oikeus vaatia vuokralaiselta 15,00 € jokaisesta kirjallisesta maksukehotuksesta, joka on tehty maksun erääntymisen jälkeen. Vuokralaisen on maksettava nämä kustannukset kohdassa 4 tarkoitetuista viivästyskoroista huolimatta.

V Viivästyminen ja ylivoimainen este
Jos vuokranantajan suoritus viivästyy tai se on virheellinen ylivoimaisen esteen tai lievän huolimattomuuden vuoksi, vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta vuokranantajalta. Vuokranantajan viivästymistä tai virheellistä suoritusta koskeva vastuu ei missään nimessä ylitä 2 550,00 €:n summaa yksittäisen tilauksen tai minkään vuokrasopimuksen osan osalta. 
 
VI Vuokrakohde
1. Vuokralaisen on käytettävä vuokrakohteita varoen ja suojattava niitä ylikäytöltä. Vuokralaisen on noudatettava kaikkia vuokrakohteiden omistamiseen, käyttöön tai säilytykseen liittyviä säädöksiä sekä sovittava kohteiden hoidosta, huollosta ja ylläpidosta.

2. Vuokralaisen on pidettävä vuokrakohteet omalla kustannuksellaan vaaditussa kunnossa sekä tarvittaessa ostettava, vaihdettava ja asennettava uusia osia varaosina.

3. Vuokralaisen on
– käytettävä vuokrakohdetta aina säädösten mukaisesti
– annettava omalla kustannuksellaan tehtäväksi kaikki korjaukset, joita voidaan tarvita vuokrakohteen epäasianmukaisen käsittelyn tai teknologisten muutosten vuoksi.

4. Vuokralainen saa suorittaa vain vuokranantajan kirjallisella luvalla lisäasennuksia vuokrakohteisiin tai muuttaa niitä muutoin.

5. Vuokralainen pidättäytyy poistamasta, peittämästä tai tekemästä muutoin lukukelvottomiksi vuokrakohteiden merkintöjä, jotka osoittavat selvästi vuokranantajan vuokrattujen kohteiden omistajaksi.

6. Vuokrakohde pystytetään paikkaan, josta vuokralainen ja vuokranantaja sopivat. Vuokralaisella on vain vuokranantajan kirjallisella luvalla oikeus vaihtaa kohteen tai kohteen osien paikkaa. Paikan vaihtamista koskeva vastuu on vuokralaisella.

7. Vuokranantajalla on oikeus käydä vuokrakohteen luona tavanomaisena toimistoaikana tarkistamassa vuokrakohteen toimivuus ja tapa, jolla kohdetta käytetään.

8. Vuokrakohteen saa liittää vain väliaikaisesti maahan tai rakennuksiin tai teknisiin laitteisiin. Vuokrakohteesta ei saa tulla maa-alueen, rakennuksen tai teknisen järjestelmän osaa, ja se on irrotettava vuokra-ajan lopussa.

9. Jos vuokrakohteen on tarkoitus palvella ulkoisten osapuolien omistamaa merkittävää syytä, vuokralaisen on kerrottava vastaavalle omistajalle, että kohde on pystytetty paikkaansa vain väliaikaisesti.

10. Vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalle välittömästi vuokrakohteeseen kohdistuvista toimeenpantavista menettelyistä ja luovutettava vuokranantajalle kaikki tarpeelliset asiakirjat. Lisäksi vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalle ulosottohakemuksista tai pesänhoitotoimista, jotka kohdistuvat omaisuuteen, johon vuokrakohde on asetettu, tai siihen liittyviin rakennuksiin tai laitteisiin.

11. Vuokrakohteiden onnettomuudessa tuhoutumista, katoamista, varastamista, vaurioitumista tai ennenaikaista kulumista koskeva vastuu on vuokralaisella – riippumatta syistä, jotka ovat voineet aiheuttaa kyseiset vahingot. Edellä mainitun kaltaiset tapahtumat eivät vapauta vuokralaista tämän vastuusta maksaa vuokrat ja sovitut lisäkustannukset.

12. Vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalle välittömästi edellä kohdassa 11 tarkoitetuista tapahtumista. Vuokranantajan myöntämässä kohtuullisessa ajassa vuokralaisen on, vuokranantajan valinnan mukaan,

a) joko korjattava vuokrakohde omalla kustannuksellaan ja palautettava se sopimuksessa määritettyyn kuntoon tai
b) korvattava vuokrakohde samanarvoisilla muilla kohteilla tai
c) maksettava vuokranantajalle käteisenä nettokorvaus rahasummasta, jonka vuokralainen on vielä velkaa vuokranantajalle vuokrasopimuksen nojalla.

13. Jos edellä mainittu tarkoittaa vain osaa vuokrakohteista, sitä sovelletaan vastaavasti. Tämä ei muuta sovittua vuokraa.

14. Vuokralaisen on vakuutettava vuokrakohde omalla kustannuksellaan hyvämaineisessa vakuutusyhtiössä koko vuokra-ajalta ja siihen asti, että vuokrakohde palautetaan vuokranantajan hallintaan (tämän kuitenkaan rajoittamatta vuokralaisen vastuita vuokranantajaa kohtaan), kaikkien riskien, vahinkojen tai vaurioiden varalta, mukaan lukien kaikki kolmanteen osapuoleen ja vastuuvakuutukseen liittyvät riskit, jotka johtuvat omistajuudesta tai vuokrakohteen käytöstä, vähintään summalla, joka vastaa vuokrakohteen täyttä uutta vaihtoarvoa.

15. Vuokrakohteen toimittamisen jälkeen vuokralaisen on viipymättä pyynnöstä lähetettävä kirjallinen todistus hankkimistaan vakuutuksista.

16. Vuokralaiselta veloitetaan vuokran lisäksi automaattisesti vahinkovakuutusmaksu, johon on lisätty arvonlisävero, kunnes vuokralainen on toimittanut vuokranantajalle kirjallisen vakuutustodistuksen, joka osoittaa, että vuokralainen on hankkinut vuokrakohteelle vakuutuksen, joka vastaa vähintään edellä kohdan VI alakohdassa 14 määritettyä minimiarvoa. Jos vuokralainen maksaa vahinkovakuutusmaksun ajoissa, hän vapautuu vahinkovakuutusmaksun ylittävästä vastuusta vuokrakohteen vahinkojen tai vaurioiden osalta, alla kohdan VI alakohdassa 17 määritetyin poikkeuksin.

17. Vahinkovakuutus ei kata alla määritettyjä ”poikkeuksia” tai mitään muita tilanteita, joita alla määritetyt ”vakuutetut riskit” eivät kata, ja vuokralainen vastaa vuokrakohteelle koituvista vahingoista ja vaurioista, jotka johtuvat poikkeuksista ja muista tilanteista, joita vakuutetut riskit eivät kata.

”Poikkeukset” tarkoittavat mitä tahansa vahinkoja, jotka aiheutuvat riskistä, joka ei ole vakuutettu riski; vuokralaisen tai hänen työntekijöidensä, edustajiensa tai urakoitsijoidensa tahallisesta rikkomuksesta; vuokrakohteen vahingosta, joka paljastuu vasta luettelointia tehtäessä; tuotantolaitteiden vahingosta niiden ollessa rakennuksissa tai liitettyinä rakennuksiin, joihin tulee virtaa; ruumiinvammasta; lasin rikkoutumisesta; sisällissodasta tai sodasta toista valtiota vastaan; ydinvahingosta; terrorismista; kauppasaarrosta / hallituksen tai julkisviranomaisen pyynnöstä tapahtuvasta tuhosta; kulumisesta; lukitsemattomasta tai valvomattomasta rakennuksesta tai paikasta tehdystä varkaudesta; petoksesta; epärehellisyydestä; liiketoiminnan keskeytymisestä; epäsuorista vahingoista; paikassa tai sen lähellä tapahtuvasta katoamisvahingosta tai maan palauttamisesta; vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat vuokrakohteen vääränlaisesta käytöstä ja ylläpidosta. ”Vakuutetut riskit” tarkoittavat tulipaloa, ilkivaltaa (jonka tekijä on muu henkilö kuin vuokralainen, hänen työntekijänsä, edustajansa ja urakoitsijansa) ja lukitusta tai valvotusta paikasta tehtyä varkautta.

18. Osapuolet vahvistavat ja hyväksyvät, että tämän kohdan VI vahinkovakuutus ei ole varsinainen vakuutus, minkä vuoksi se ei kata vuokralaiselle aiheutuvia yleisiä vastuita (mukaan lukien kolmansien osapuolten vahingot tai vammat); sitä, että hän tai kolmas osapuoli käyttää vuokrakohdetta; vuokralaiselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja; poikkeuksia.

19. Pakollisen lainsäädännön edellyttämiä seikkoja lukuun ottamatta vuokranantaja ei vastaa mistään vahingoista, joita vuokrakohde voi suoraan tai epäsuorasti aiheuttaa vuokralaiselle tai kolmansille osapuolille.

20. Vuokralaisen on maksettava kaikki maksut, verot (kuten varallisuusvero) ja muut kulut, jotka aiheutuvat vuokrakohteen pitämisestä paikallaan vuokra-aikana ja myös sen jälkeen, jos vuokralainen käyttää yhä vuokrakohdetta. Vuokralaisen on määräajassa ja omalla kustannuksellaan haettava kaikkia vuokrakohteen pystyttämiseen vaadittavia virallisia lupia, erityisesti rakennuslupaa. Lisäksi vuokralaisen on ilmoitettava vuokranantajalle kaikista oikeudellisista tai virallisista säädöksistä, periaatteista tai vaatimuksista, joiden noudattamatta jättäminen voisi vaarantaa vuokrakohteen käytön tai pystyttämisen.

21. Vuokralainen ei saa antaa kolmansien osapuolten käyttää vuokrakohdetta ilman vuokranantajan suostumusta. Alivuokralaisten maksamat vuokrat on maksettava aina vuokranantajan tilille. Vuokranantajan saatavien turvaamiseksi vuokralaisen on siirrettävä vuokranantajalle kaikki vuokrien maksuvaateensa, jotka koskevat alivuokralaisilta tulevia saatavia.

22. Sään niin vaatiessa vuokralaisen on tehtävä asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään pakkasen aiheuttamat kaapelivauriot yms., kunnes vuokranantaja noutaa vuokrakohteen lopullisesti.

VII
Jos vuokralainen kuulee vuokralaisesta olennaisia tietoja – kuten tietoja takavarikoinnista, toimeenpantavista menettelyistä tai protesteista – jotka voivat vaarantaa vuokralaisen kyvyn täyttää sopimusvelvoitteensa, vuokranantajalla on oikeus jopa siinä tapauksessa, että vuokrakohdetta ei vielä ole luovutettu vuokralaiselle, turvautua edellä kohdan IV alakohdassa 3 tarkoitettuihin oikeuksiin.

VIII Vuokrakohteen palauttaminen
1. Vuokralaisen on välittömästi vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen palautettava vuokrakohde omalla kustannuksellaan ja riskillään vuokranantajaa lähinnä olevaan säilytyspaikkaan. Vuokrakohde on palautettava vakuutetussa kuljetuksessa ja vastaavassa kunnossa kuin vuokrakohde oli toimitusajankohtana, kuten rahtikirjassa on määritetty, ottaen kuitenkin huomioon tavanomaisen kulumisen, jonka on aiheuttanut kohteen käyttö vuokrasopimuksen ja edellä kohdassa VI tarkoitetun sopimuksen mukaisesti.

Jos sen jälkeen, kun vuokralainen on ilmoittanut vuokrakohteen luovutettavaksi, vuokranantaja ryhtyy valmistelemaan kohteen kuljetusta takaisin sopimuksen mukaisesti, vuokralaisen on omalla kustannuksellaan ja riskillään taattava, että vuokrakohteet voidaan noutaa siitä päivästä alkaen, jolloin luovutusilmoitus tehtiin, eikä noutamisajasta tarvitse olla erillistä sopimusta. Jotta vuokrakohde on valmis noutoa varten, kaikki vuokralaisen tai vuokranantajan vuokrakohteeseen mahdollisesti tekemät liitokset on poistettava, kyseisten liitosten piirteistä huolimatta.

Jos vuokrakohteet on liitetty vuokranantajan tai ulkopuolisen yrityksen omistamiin kohteisiin, vuokralaisen on taattava omalla kustannuksellaan ja riskillään, että vuokrakohteet erotetaan laitejärjestelmästä vaaratta. Jos kohdetta ei voida muista syistä noutaa sovitusta paikasta, vuokralaisen on omalla kustannuksellaan ja riskillään kuljetettava kohde sopivaan paikkaan, josta sen voi noutaa vaikeuksitta. Vuokrakohteen siirrosta uuteen paikkaan on ensin sovittava vuokranantajan kanssa. Vuokranantajan on suostuttava siirtoon kirjallisesti. Vuokralainen vastaa vahingoista siihen asti, että vuokranantaja on noutanut kohteen.

Jos vuokranantaja ei nouda kohdetta neljän viikon kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin luovutusilmoitus tehtiin, vaikka vuokrakohteen noutaminen on ollut mahdollista, vuokralainen vapautuu edellä tarkoitetuista velvoitteista. Vuokrakohteen noutamisen on täytynyt kuitenkin olla mahdollista koko neljän viikon jakson ajan.
 
Jos vuokrakohdetta ei voida palauttaa syistä, joista vuokralainen on vastuussa, vuokralaisen on maksettava vuokranantajalle korvausta kohteen käytöstä siihen ajankohtaan asti, että kohde noudetaan lopullisesti.  Jos vuokralainen pitää vuokrakohteen alkuperäisen vuokra-ajan jälkeen, nämä ehdot ovat edelleen voimassa, paitsi että vuokralaisen katsotaan vuokraavan vuokrakohdetta, kunnes toisin ilmoitetaan, ja kyseisen ajan jälkeen ja vuokranantajan määrittämin välein vuokranantaja voi oman harkintansa mukaisesti muuttaa vuokraa tuolloin vallitseviin vuokrahintoihinsa, kunnes toisin ilmoitetaan.

Vuokralaisen on aina maksettava vuokranantajalle kulut, jotka aiheutuvat vuokranantajalle tyhjistä ajoista syistä, joista vuokralainen on vastuussa. Maksettavan summan on vastattava todellisia kustannuksia, arvonlisävero mukaan lukien.

2. Vuokranantaja maksaa kulujen esittämistä vastaan kaikki tarvittavat korjaukset ja varaosat sekä puhdistus- ja uudistustyöt. Vuokralainen maksaa kyseiset kulut ja paluukuljetuksen kulut, jos kuljetuksen on hoitanut vuokranantaja tai vuokranantajan määrittämä kuljetusliike, vastaavien laskujen vastaanottamisen jälkeen nettosummana ilman alennuksia. Vuokralainen vastaa paluukuljetukseen kohdistuvasta riskistä. Jos paluukuljetus ei ole mahdollinen sään tai vastaavien syiden vuoksi, vuokralainen maksaa siitä aiheutuvat lisäkulut.

3. Vuokranantaja antaa tarvittaessa todistuksen vuokrakohteen palauttamisesta, kunhan vuokrakohde on palautettaessa käyttökelpoinen ja asianmukaisessa kunnossa.

4. Jos dieselöljyn tuottajahintaindeksi nousee tai laskee yli kymmenellä (10) prosentilla verrattuna vuokrakohteen toimitusajankohtaan, vuokranantaja on velvollinen tai oikeutettu laskemaan tai nostamaan suhteellisesti alun perin sovittuja kuljetuskustannuksia.

IX
Mahdolliset lisäsopimukset on tehtävä kirjallisesti.

X
Jos jokin tämän vuokrasopimuksen tai yleisten vuokrausehtojen ehto on mistä tahansa syystä pätemätön, asia ei vaikuta millään tavalla muihin sopimusehtoihin.

XI
Jos vuokralainen ostaa vuokrakohteen vuokra-aikana tai sen jälkeen, vuokrakohde pysyy vuokranantajan omaisuutena, kunnes kaikki vuokrat, ostolaskut ja muut laskut on maksettu täysimääräisinä.

XII Tietoturva
Vuokranantajan on vuokraustoiminnan yhteydessä tallennettava ja käsiteltävä sähköisesti tietoja, joita tarvitaan sopimussuhteiden vuoksi ja asiakkaiden palvelemiseksi.

XIII
Vuokralaisen ja vuokranantajan väliset riidat on ratkaistava mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Riidat, joita ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaisee Helsingin käräjäoikeus. Riitojen ratkaisemisessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

YLEISET VUOKRAUSEHDOT Fi – 15.2.2018