Ympäristö ja kestävyys


Algecossa pyrimme kasvamaan sekä kehittymään vastuullisella ja kestävällä tavalla. Arvoa luovien suhteiden kehittäminen meidän ja asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteiskuntamme välillä, ovat keskeisiä arvoja liike-elämän filosofiassamme. Monikansallisena yrityksenä uskomme vahvasti aloitteisiin, jotka edistävät ympäristö- ja sosiaalista vastuuta. Luotamme että nämä tekijät ovat välttämättömiä kannattavan ja arvoa luovan kasvun varmistamiseksi.

Sosiaalinen vastuu (CSR)


Algeco työskentelee tarkoituksenmukaisesti taloudellisten ja ympäristöllisten näkökohtien tasapainottamiseksi. Siksi meillä on pohjalla hyvin perustellut eettiset arvot, mikä vaikuttaa valintoihimme siinä miten käyttäydymme ja työskentelemme yhdessä. Tämä ei vain luo pohjaa sisäiselle työllemme, vaan myös siihen mitä ulkopuoliset toimijat voivat odottaa meiltä.


Vastuullisuutemme esimerkiksi turvallisuuden, ympäristön, etiikan ja korruption torjunnan alalla ovat vakiintuneet yrityksessä sekä ohjeiden, että käytäntöjen kautta. Vakiintunutta strategiaa sovelletaan yhtiön kaikkiin osiin ja koko konserniin.


Algeco noudattaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia ohjeita, jotka on annettu standardissa ISO 26000. Nämä ohjeet perustuvat YK:n ja sen alla olevien organisaatioiden laatimiin julistuksiin ja sopimuksiin. Lisäksi olemme kehittäneet HSE:lle selkeät tavoitteet, joita seuraamme samalla tavalla kuin taloudellisia tavoitteitamme.


HSE:n avainluvut tiivistetään ja välitetään niin yrityksen sisällä, kuin myös omistajille kuukausittain.

Selkeillä ohjeilla varmistamme, että yrityksellä on hyvät valmiudet seurata, analysoida ja toteuttaa kestäviä ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapoja. Lisäksi varmistamme, että kaikki standardit ja säännöt pidetään nykyisellä tasolla. Työntekijöillämme on laaja kokemus näistä, ja olemme ylpeitä voidessamme toimittaa tuotteita ja palveluita, jotka jättävät mahdollisimman vähän ympäristöjalanjälkeä.

Yritysarvomme heijastavat tätä vastuuta, laajeten paljon pidemmälle, kuin vain tuotteidemme ja palvelujemme fyysiseen toimitukseen saakka.

Kestävyys


Algecon on oltava edelläkävijä, yritys joka työskentelee jatkuvasti kehityksen ja kestävien ratkaisujen eteen. Työskentelemme sekä sen kanssa, mitä voimme toteuttaa itse, että myös vaikuttamalla yhteistyössä niin kumppaneiden kuin asiakkaidemme kanssa.


Vastuullisuus ja kestävyys ovat tärkeä osa pitkän aikavälin liiketoimintamalliamme, koska nämä ovat jatkuvasti kehittyviä alueita.


Haluamme välttää tai minimoida kielteiset vaikutukset yksilöihin, yhteiskuntaan tai ympäristöön ja luoda samalla arvoa omistajille ja muille toimijoille. Uskomme, että tämä vahvistaa yhteyttä yrityksen voittojen ja sosiaalisten vastuiden välillä, niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä.


Ympäristö


Algeco pyrkii suojelemaan ympäristöä sekä jatkuvasti varmistamaan, että tuotteillamme ja palveluillamme on vain vähän, tai ei lainkaan kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. Olemme sitoutuneet minimoimaan tai välttämään ympäristölle haitallisia toimintoja.


Toteutamme projektimme vähäisillä päästöillä ja kierrätämme mahdollisimman suuren osan tuotteista. Lisäksi työskentelemme asiakkaiden ja toimittajien kanssa ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämisessä. Rakennustyömailla syntyvän jätteen osalta noudatamme rakennustyömaan jätteiden lajittelua koskevia määräyksiä


Kierrätämme myös suurinta osaa moduuleissamme käytetyistä materiaaleista sen lisäksi, että keskitymme materiaalien tehokkaaseen käsittelyyn jo kokoonpanon aikana.
Yhdessä moduulien, ja kierrätykseen keskittyvän ajattelutavan kanssa me ja asiakkaamme suojelemme ympäristöä tänään ja tulevaisuudessa